Fundación Biodiversidad lanza unha convocatoria de axudas para o fomento da bioeconomía forestal, en réxime de concorrencia competitiva, que está enmarcada no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

Esta convocatoria ten como obxectivo fomentar o desenvolvemento de proxectos transformadores, ligados a ecosistemas forestais e ao aproveitamento e xestión forestal sostible, que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, que fomenten a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde e que sexan de natureza científico-técnica.

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

 • Entidades e organizacións sen ánimo de lucro
 • Organismos Públicos de Investigación sen ánimo de lucro
 • Universidades públicas e os seus institutos universitarios
 • Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo de lucro
 • Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i
 • Organizacións e colexios profesionais
 • Outras administracións públicas e entidades do sector público

A dotación máxima global desta convocatoria é de ata 77 millóns de euros e o importe máximo da axuda concedida non poderá superar o 95 % do total do orzamento do proxecto presentado.

As axudas concederanse para a execución de proxectos transformadores de natureza científico-técnica que contribúan a:

 1. Conservación, mellora e restauración da biodiversidade dos ecosistemas e especies forestais
 2. Adaptación das contornas forestais ao cambio climático, fomentando unha xestión encamiñada á resiliencia e resistencia dos montes, especialmente ante o risco de incendios e ao cumprimento equilibrado da multifuncionalidade dos montes e contornas forestais
 3. Xestión forestal sostible
 4. Planificación forestal no marco da ordenación do territorio
 5. Fomento das producións forestais sostibles e os seus sectores económicos asociados
 6. Creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural
 7. Contribución á transición ecolóxica, ao reto demográfico, á loita contra o despoboamento e á xeración de emprego verde a través da bioeconomía, e especialmente, a través de actividades ligadas aos mosaicos e contornas forestais.

Estes proxectos deben ofrecer actuacións que favorezan a identificación e desenvolvemento de opcións económicas sostibles para o emprendemento e o emprego verde e oportunidades para a poboación moza. Tamén deben incluír a igualdade de xénero entre os seus obxectivos de transformación.

Poderás atopar toda a información en fundacion-biodiversidad.es