Convocatoria aberta para o programa

PREE 5.000 do IDAE

O Goberno aproba o programa de rehabilitación enerxética de edificios en municipios e núcleos con menos de 5.000 habitantes incluído no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

O programa estará vixente ata o 31 de decembro de 2023 e conta cunha dotación orzamentaria de 50 millóns de euros, dos cales 3.795.000 corresponden a Galicia.
Cada comunidade autónoma deberá aprobar e publicar unha convocatoria de axudas designando o órgano competente para instruír e resolver o procedemento de concesión das mesmas e, no seu caso, establecer a reserva de orzamento correspondente para realizar investimentos directos.

O obxectivo do programa é dar un impulso á sustentabilidade da edificación nos municipios e núcleos de menos de 5.000 habitantes, mediante actuacións que van desde cambios na envolvente térmica, ata a substitución de instalacións de xeración térmica con combustibles de orixe fósil por xeración térmica baseada en fontes renovables como a biomasa, así como a mellora na eficiencia enerxética na iluminación.

Os destinatarios últimos do programa poderán ser:

  1. As persoas físicas ou xurídicas de natureza privada ou pública que sexan propietarias de edificios existentes destinados a calquera uso.
  2. As comunidades de propietarios ou as agrupacións de comunidades de propietarios de edificios residenciais de uso vivenda.
  3. Os propietarios que, de forma agrupada, que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código Civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal.
  4. As empresas explotadoras, arrendatarias ou concesionarias de edificios, que acrediten dita condición.
  5. As empresas de servizos enerxéticos ( ESEs), ou provedores de servizos enerxéticos.
  6. As entidades locais e o sector público institucional das administracións públicas.
  7. As comunidades de enerxías renovables e as comunidades cidadás de enerxía.
  8. Os concellos, as deputacións provinciais ou as entidades locais equivalentes e as mancomunidades ou agrupacións de municipios españois, cabidos e consellos insulares, as administracións das comunidades autónomas, e calquera organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes das referidas administracións públicas, que poderán actuar en representación de comunidades de propietarios ou outros propietarios de edificios.

Fonte: IDADE